Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Knuffelsite, gevestigd te Roermond

Artikel 1: Definities

1.1 De Knuffelsite is een online winkel in nieuwe en tweedehands knuffels, welke via www.knuffelsite.nl bezocht kan worden.

Artikel 2:Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Knuffelsite, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van de Knuffelsite worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Knuffelsite ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand:
a. na het plaatsen van een bestelling bij de Knuffelsite via de website www.knuffelsite.nl .
b. door het kennis nemen en accepteren van de Algemene Voorwaarden van de Knuffelsite.
c. na acceptatie van de bestelling van een klant door de Knuffelsite.
De Knuffelsite is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4: Aanbod

4.1 De Knuffelsite zal de aangeboden goederen zo duidelijk, volledig en waarheidsgetrouw afbeelden en omschrijven als de redelijkheid vereist.
4.2 Afbeeldingen gelden echter slechts bij benadering, kleuren kunnen afwijkingen van de werkelijke kleur. Dit is geen reden voor schadevergoeding.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
5.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen de tarieven zoals gespecificeerd op de website. Voor zendingen binnen Nederland met een totaal orderbedrag van meer dan 100 euro worden geen verzendkosten berekend. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land, hiervoor worden de PostNL verzendkosten aangehouden.
5.3 De klant kan aangeven dat de verzending via DHL moet geschieden in verband met kostenbesparing. De klant dient dit zelf in het opmerkingenveld bij de bestelling aan te geven.
5.4 Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele invoer- en zetfouten.
5.5 Prijswijzigingen die tot stand komen na het aangaan van de overeenkomst zullen niet worden doorberekend aan de klant.

Artikel 6: Betalingen

6.1 Betaling kan plaats vinden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door:
a) vooruitbetaling middels overboeking per bank of giro.
b) direct en online door middel van een betaling via paypal.
c) betaling bij afhalen.
6.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na acceptatie van de bestelling.
6.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Knuffelsite.

Artikel 7: Leveringen

7.1 De Knuffelsite streeft ernaar om bestellingen uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden naar het door de klant aangegeven afleveradres. Hiertoe is de Knuffelsite echter niet verplicht.
7.2 De uiterste leveringstermijn is tien werkdagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan de Knuffelsite kan worden toegerekend. Het verzenden van uw bestelling wordt middels e-mail aan u bevestigd.
7.3 De Knuffelsite doet haar uiterste best om de informatie in de online winkel up to date te houden. Indien onverhoopt de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt of niet (geheel of gedeeltelijk) kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De Knuffelsite zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen binnen veertien dagen.

Artikel 8: Retourneren en omruilen van artikelen

8.1 De Knuffelsite doet er alles aan om de klant via onze website juist te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren, de eventuele verzendkosten worden niet gerestitueerd, tenzij de Knuffelsite in gebreke is gebleven.
8.2 Artikelen, die via de Knuffelsite zijn gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
a. deze artikelen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via het e-mail adres: knuffelsite@gmail.com. In de aanmelding van een retourzending dient vermeld te worden: klantnaam; het ordernummer; welk(e) artikel(en) het betreft. Indien het verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt de klant binnen drie werkdagen een e-mail met bevestiging met hierin het adres waarnaar de retourzending kan worden verzonden.
b. de artikelen dienen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
c. artikelen die in de uitverkoop met een korting van 25% of meer zijn gekocht mogen NIET geruild of geretourneerd worden.
d. de artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres van De Knuffelsite geretourneerd en ontvangen zijn.
8.3 De Knuffelsite accepteert uitsluitend retourzendingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.4 Een retourzending zal na aanmelding en ontvangst per e-mail bevestigd worden. Het te restitueren bedrag zal, ongeacht de gekozen betaalmethode, door de Knuffelsite worden gecrediteerd binnen veertien werkdagen na ontvangst van de retourzending.
8.5 De klant dient de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen altijd voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

Artikel 9: Zichttermijn en annulering

9.1 De klant kan, zonder betaling van extra kosten en zonder opgave van reden, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst de bestelling kosteloos annuleren. Hiertoe dient een e-mail gestuurd te worden naar knuffelsite@gmail.com, met daarin: klantnaam, ordernummer en (indien van toepassing) bankgegevens. Daarnaast dient vermeld te worden dat de order geannuleerd dient te worden binnen de 24-uurs termijn. De annulering van de order zal per e-mail worden bevestigd. Indien de geannuleerde bestelling reeds is voldaan, zal de Knuffelsite het totale orderbedrag uiterlijk binnen veertien werkdagen restitueren.
9.2 De klant heeft conform de Wet Koop op afstand een zichttermijn van zeven werkdagen na ontvangst. Dit houdt in dat de klant zonder betaling van kosten en zonder opgave van redenen de bestelling kan annuleren. De klant kan op deze wijze het gehele orderbedrag terug krijgen. De klant dient echter wel de bestelling op eigen kosten te retourneren. Afgeprijsde (meer dan 25%) artikelen kunnen niet geretourneerd worden en zijn derhalve van het zichtrecht uitgesloten.
Daarnaast dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:
a. binnen zeven dagen na ontvangst dient een e-mail gestuurd te worden aan knuffelsite@gmail.com met daarin: klantnaam; ordernummer; en (indien van toepassing) bankgegevens. Daarnaast dient vermeld te worden dat de order geannuleerd dient te worden volgens de Wet Koop op afstand. De annulering van de order zal per e-mail worden bevestigd. Indien het verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt de klant binnen drie werkdagen een e-mail met hierin de bevestiging en het adres waarnaar de retourzending kan worden verzonden.
b. artikelen dienen in originele staat van verzending te zijn, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
c. retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.
Zodra de retourzending is ontvangen en verwerkt ontvangt de klant een bevestiging per e-mail.
Restitutie van het orderbedrag zal binnen veertien dagen na de bevestiging van ontvangst van de retourzending door de Knuffelsite plaats vinden.

Artikel 10: Klachten

10.1 De Knuffelsite doet haar uiterste best om een perfect product bij de klant af te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen dan kan de klant binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling contact met de Knuffelsite opnemen door middel van een mail naar knuffelsite@gmail.com.
In overleg met de klant zal de Knuffelsite trachten het probleem zo spoedig mogelijk en naar wederzijdse tevredenheid op te lossen. Teneinde de klacht zo snel mogelijk te verhelpen verzoekt de Knuffelsite de klant om de klachtenprocedure strikt op te volgen. De kosten voor het retourzenden van het artikel waarover een klacht zich voordoet komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
Klachten zullen niet gegrond worden verklaard wanneer :
a. producten al gewassen (of gebruikt) zijn (tweedehands artikelen uitgezonderd)
b. wanneer de klant zelf heeft getracht het gebrek te herstellen
c. wanneer de klant de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd
d. wanneer het duidelijk is dat de klant onzorgvuldig met het artikel is omgegaan
10.2 De klant dient zich te realiseren dat tweedehands artikelen reeds gebruikt zijn. De term “zo goed als nieuw” wil dus niet zeggen dat een artikel nieuw is. Klachten omtrent het niet nieuw genoeg zijn van artikelen worden derhalve niet in behandeling genomen.

Artikel 11: Bestelling/Communicatie

11.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en de Knuffelsite, is de Knuffelsite niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Knuffelsite.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De Knuffelsite is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door de Knuffelsite verkochte producten.

Artikel 13: Overmacht

13.1 De Knuffelsite is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Knuffelsite geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Knuffelsite niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van de Knuffelsite of van derden daaronder begrepen. De Knuffelsite heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Knuffelsite haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3 De Knuffelsite kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.4 Voorzover de Knuffelsite ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Knuffelsite gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Privacy

14.1 De Knuffelsite behandelt persoonlijke gegevens van de klant strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 15: Auteursrecht

15.1 Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Knuffelsite.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland tot uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
a. zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
b. zullen de Knuffelsite en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

De Knuffelsite

Terbaansweg61
6044 VV Roermond
Nederland

E-Mail : knuffelsite@gmail.com

Webadres :
http://www.knuffelsite.nl
KvKnr.: 55011446(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
  • Facebook
  • Ideal
  • Paypal
  • Bancontact
  • Sofort Banking
  • DHL for you

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2024 knuffelsite | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel